Legislativa

 

Úvod k legislativě

 

Z právního hlediska je zřejmé, že majetkem obce či města, resp. státních organizací i soukromých podniků, jsou mimo jiné i všechny mostní objekty, včetně propustků a lávek patřících pod daný pasrport. A právě tímto vzniká zákonná povinnost mostních prohlídek, které stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů v § 8 č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích. Tak, jako se obec či město stará o ostatní nejen stavební majetek, tak by nemělo opomíjet mosty, lávky, propustky či jiné mostní konstrukce volně užívané veřejností.

 

Zde se dostáváme do problematiky, na kterou se specializujeme. Pomáháme obcím i městům uvědomit si problém nedostatečné evidence a kontroly nad těmito objekty a řešíme celý konkrétní případ od A až do Z.

 

Je nutné si uvědomit, že nesoučinností s právními předpisy vystavuje správce majetek do situace, kdy po několikaletém přehlížení bude investice na opravu několikanásobně vyšší oproti částce, která se investuje do pravidelných prohlídek a rychlých nízkorozpočtových investic do oprav a údržby, a tím se předejde případnému zásadnímu finančnímu řešení problému.

 

Navíc zde vyvstávají možné problémy u různých dotačních programů na rekonstrukce, opravy či stavbu mostu díky špatně vedené, a/nebo dokonce žádné evidenci o prohlídkové činnosti a histrorii stavu mostu. Tudíž celá finanční zátěž spadá na jeho bedra.

 

Vyhláška stanovuje 4 druhy mostních prohlídek. Jedná o běžné, hlavníkontrolní a mimořádné prohlídky. Postupy, dokumentaci a ostatní náležitosti upravuje především česká státní norma pod označením ČSN 73 6221 a dále ČSN 73 6222.

 

Klasifikační stupeň stavu objektu je stanoven při první vstupní běžné nebo hlavní prohlídce (dle příslušné ČSN), přičemž od tohoto se odvozuje časový horizont a status následné další mostní prohlídky. Pro představu jsou hodnocení a časové horizonty uvedeny ZDE

 

 

Základní legislativa pro mosty pozemních komuikací:

 

Za vedení evidence mostních prohlídek odpovídá vlastník, resp. majetkový správce objektu na základě:
§ 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

a vyhlášky:

Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (plné znění naleznete ZDE)

  

rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, intervaly, vedení záznamu o nich a další podrobnosti:

ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací 

ČSN 73 6222 – Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací

 

Stavební zákon č. 138/2006 Sb.

 

Objekty spadající pod výše zmíněné legislativní ustanovení:

Silniční mosty, propustky, lávky pro chodce, podchody, dřevěné mostní objekty a zatímní mosty, opěrné a zárubní zdi místních komunikací, biokoridory atp.

 

 

Základní legislativa pro ocelové konstrukce:

 

Se specializací na ocelové konstrukce a inženýrské stavby pro energetiku (vedení teplených napaječů - parovodů atp.)

 

ČSN 73 2604 - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

ČSN ISO 13 822:2005 - Hodnocení existujících konstrukcí, hodnocení provozuschopnosti a bezpečnosti

ČSN ISO 2394:2003 - Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.